13/3/13

Ciutats per la Bicicleta contra al casc obligatori

En una reunió de la junta directiva, la Xarxa de Ciutats per la Bicicleta (RCxB) ha valorat positivament que el nou redactat del Reglament General de Circulació incideixi en la pacificació del trànsit, així com en l'augment de la seguretat viària, i la promoció de l'ús de la bicicleta, però ha criticat alguns aspectes, com la obligatorietat del'ús del casc.
La bicicleta és part intrínseca de la nova mobilitat urbana
Respecte de l'ús del casc, la RCxB proposa mantenir l'actual legislació, que no obliga a l'ús del casc en vies urbanes, ja que els estudis actuals no demostren que l'ús del casc representi una reducció dels accidents o morts per lesió crani-encefàliques i, no obstant això, sí que redueix el nombre de ciclistes que usen la bicicleta com a mitjà de transport, i amb aquesta reducció d'usuaris disminuiria la seguretat dels ciclistes. Està comprovat que com més ciclistes circulin, major és la seva seguretat, del que es desprèn la necessitat de posar en pràctica polítiques que fomentin l'ús de la bici. Es proposa mantenir l'obligatorietat de l'ús del casc en vies interurbanes i en vies urbanes que sigui d'ús voluntari, encara que recomanat.
Així mateix, es proposa que en les zones que disposin d'un sol carril de circulació per sentit, les bicicletes circulin pel carril central per afavorir la seguretat dels ciclistes i que siguin més visibles per als conductors de vehicles més grans.
Respecte de la circulació per voreres de monopatins, patins i altres aparells similars es proposa aplicar les mateixes condicions que a les bicicletes, és a dir, que no puguin circular per voreres de menys de 3 metres i que ho facin a 1 metre de la façana, i no permetre l'ús de patins i artefactes motoritzats a les voreres.
El nou Reglament General de Circulació recull que tots els passos de vianants han d'estar pintats de color blanc. Des de la RCxB es recomana permetre l'ús d'altres colors ja que han donat resultats positius en diferents municipis en reforçar la senyalització. Amb l'ús de pintures homologades i antilliscants s'esmenen els possibles problemes que aquestes pintures puguin causar en el pas de motocicletes.
La Xarxa de Ciutats per la Bicicleta representa a més de 100 ciutats i ens de transport espanyoles sensibilitzades amb la necessitat de potenciar l'ús de la bicicleta i millorar els serveis, infraestructures i polítiques que la concerneixen, amb l'objectiu de millorar la mobilitat i el medi ambient.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada